Политика за защита на личните данни

  

Политика за защита на личните данни

 

Права на клиентите

на АСТРЕЯ ТРАВЪЛ ЕООД, изписано на латиница ASTERYA TRAVEL LTD., със седалище и адрес на управление: гр. Дупница 2600, ул. „Княз Борис I-ви“, бл. 9А, ет. 8, ап. 30, ЕИК: 204177167, представлявано от: Иванка Низамова – управител, във връзка с

GDPR или Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Уважаеми клиенти,

GDPR въвежда нови правила при обработване на личните данни. Всяка една организация, всяка една фирма и публичен орган в рамките на ЕС обработващи лични данни на физически лица трябва да се съобразява с Регаламента. Обхватът на личните данни е значително разширен, като изискванията на GDPR покриват всякакъв тип данни, които насочват към конкретно физическо лице гражданин на Европейския съюз – име, лична карта, данни за местоположение, IP адреси, cookie, медицински, финансови, физически, генетични, културни, социални и икономически данни.

Ние събираме и обработваме данни на нашите клиенти, съдържащи: пълни имена, ЕГН, адрес, паспортни и визови данни, телефон и електронна поща.

Тези данни се обработват за целите на дейността на дружеството и за изпълнение на вменените ни от законите на Р България задължения, както и договорно поетите от нас към Вас задължения, без да се предоставят на трети лица. Ограничението не важи за органи на власт и компетентните охранителни и правораздавателни органи, съгласно GDPR.

Срокът за съхранение на данните, определен в GDPR, е 3 години. В този срок ще се обработват Вашите данни, като той започва да тече от датата на получаването на тези Ваши лични данни от нас.

Регламентът се прилага пряко във всички държави-членки от 25 май 2018г.

Ние от АСТРЕЯ ТРАВЪЛ декларираме пред Вас, че обработваме единствено данните, които Вие доброволно сте ни предоставили, в рамките на сроковете по GDPR и по силата на законово вменените ни задължения, както и по силата на сключен между нас договор.

Във връзка с вменените ни задължения при прилагането на регламента, Ви уведомяваме за правата, които имате като наши клиенти:

  1. Имате право да оттеглите своето съгласие по всяко време, при това по начина, по който сте го изразили;
  2. Имате право на коригиране – при промяна на Вашите данни и в случай, че прецените, че е нужно такова;
  3. Имате правото на изтриване (или “правото да бъдеш забравен”), в определените от GDPR случаи, преди изтичане на регламентирания срок;
  4. Имате право на достъп (прозрачна информация) – да получите информация кои Ваши данни, как, от кого и за какви цели са били обработвани – в 1 мес. срок и след заплащане на такса, определена от дружеството;
  5. Имате право на ограничаване на обработването;
  6. Имате право на жалба до КЗЛД или до съда ако счетете, че Вашите данни не се обработват съгласно GDPR.